Privacy beleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die RAVOTT (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar klanten, opdrachtgevers, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je een bestelling plaatst, een opdracht geeft of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Ruben Stelma
Blaakse Wetering 71
3176XB Poortugaal.
Tel: 0649798391.
KVK: 64780015
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@ravott.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel
2.1 Bij het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over een bestelling, opdracht, annulering, levering, facturatie, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van een bestelling of opdracht af te wikkelen.
c) je naam, e-mail adres en telefoonnummer kan worden gebruikt voor nieuwsbrieven of om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen.

2.3 De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie info@ravott.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie info@ravott.nl. de organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming info@ravott.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@ravott.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.